Tên NV: xxxxx

Lượt Quay: 0

Điểm: 0

Lượt Quay Tiêu Hao

1

Cho 1 lần quay

Có thể chọn tối đa 4 ô không mong muốn để khóa, số ô khóa càng nhiều số lượt quay tiêu hao càng lớn (+10 lượt/1 ô khóa)
Game SG140